Nghĩa của từ: capture

*
sự bắt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

capture /'kæptʃə/
* danh từ
 - sự bắt giữ, sự bị bắt
 - sự đoạt được, sự giành được
 - người bị bắt, vật bị bắt
* ngoại động từ
 - bắt giữ, bắt
 - đoạt được, lấy được, chiếm được, giành được, thu hút
=to capture the attention of...+ thu hút được sự chú ý của...
Động từ BQT - Android App