Nghĩa của từ: card sorting

* mt.
sự chọn bìa đục lỗ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App