Nghĩa của từ: cardinal

*
cơ bản, chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cardinal /'kɑ:dinl/
* tính từ
 - chính, chủ yếu, cốt yếu
=cardinal factor+ nhân tố chủ yếu
 - (ngôn ngữ học) (thuộc) số lượng
=cardinal numerals+ số từ số lượng
 - đỏ thắm
!cardinal points
 - bốn phương
* danh từ
 - giáo chủ áo đỏ, giáo chủ hồng y
 - màu đỏ thắm
 - (như) cardinal-bird
Động từ BQT - Android App