Nghĩa của từ: categorical

*
(thuộc) phạm trù

Nghĩa trong từ điển StarDict:

categorical /,kæti'gɔrikəl/
* tính từ
 - tuyệt đối, khẳng định, vô điều kiện
 - rõ ràng, minh bạch; xác thực
Động từ BQT - Android App