Nghĩa của từ: category

*
phạm trù, hạng mục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

category /'kætigəri/
* danh từ
 - hạng, loại
 - (triết học) phạm trù
Động từ BQT - Android App