Nghĩa của từ: cathode

* vl.
catôt, âm cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cathode /'kæθoud/ (kathode) /'kæθoud/
* danh từ
 - (vật lý) cực âm, catôt
Động từ BQT - Android App