Nghĩa của từ: causeless

*
không có nguyên nhân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

causeless /'kɔ:zlis/
* tính từ
 - không có lý do, vô cớ
Động từ BQT - Android App