Nghĩa của từ: cellular

*
(thuộc) tế bào

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cellular /'seljulə/
* tính từ
 - (thuộc) tế bào
 - cấu tạo bằng tế bào
 - có phòng nhỏ; có ngăn nhỏ
 - có lỗ hổng
 - có ô hình mạng (vải)
Động từ BQT - Android App