Nghĩa của từ: cellule

*
mắt, ô, tế bào (nhỏ)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cellule /'selju:l/
* danh từ
 - (giải phẫu) tế bào
Động từ BQT - Android App