Nghĩa của từ: censorred

* tk.
bị thiếu; đã kiểm duyệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

censorred
- (thống kê) bị thiếu; đã kiểm duyệtĐộng từ BQT - Android App