Nghĩa của từ: centile

* tk.
bách phân vị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

centile
- (Tech) bách phân vịĐộng từ BQT - Android App