Nghĩa của từ: central decomposition

* đs.
sự phân tích trung tâm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App