Nghĩa của từ: centralizer

* đs.
nhóm con trung tâm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

centralizer
- xem centralize