Nghĩa của từ: chane move

* trch.
nước đi ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App