Nghĩa của từ: characteristice epxonent of field

* đs.
bậc đặc trưng của trường

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App