Nghĩa của từ: check list

* mt.
sơ đồ kiểm tra thử, bảng kiểm tra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App