Nghĩa của từ: check position

* mt.
vị trí kiểm tra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App