Nghĩa của từ: chequers

* trch.
trò chơi cờ (tây)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

chequers
- (lý thuyết trò chơi) trò chơi cờ (tây)Động từ BQT - Android App