Nghĩa của từ: chess

* trch.
cờ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

chess /tʃes/
* danh từ
 - cờ
=to play [at] chess+ đánh cờ
Động từ BQT - Android App