Nghĩa của từ: cinque

* trch.
quân bài năm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cinquefoil /'siɳkfɔil/ (cinquefoil) /'siɳkfɔil/
* danh từ
 - (thực vật học) cây ỷ lăng
 - (kiến trúc) kiểu trang trí ỷ lăng
Động từ BQT - Android App