Nghĩa của từ: circular scale

* mt.
thang tỷ lệ tròn, thang vòng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App