Nghĩa của từ: circular slide rule

* mt.
thước tính lôga hình tròn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App