Nghĩa của từ: circulating capital

* kt.
vốn luân chuyển, tư bản lưu thông

Nghĩa trong từ điển StarDict:

circulating capital /'sə:kjuleitiɳ'kæpitl/
* danh từ
 - vốn luân chuyển
Động từ BQT - Android App