Nghĩa của từ: circumference

*
đường tròn, chu vi vòng tròn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

circumference /sə'kʌmfərəns/
* danh từ
 - đường tròn
 - chu vi
Động từ BQT - Android App