Nghĩa của từ: clan

*
clan (nửa nhóm compac (và) liên thông Hauxdop)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

clan /klæn/
* danh từ
 - thị tộc
 - bè đảng, phe cánh
Động từ BQT - Android App