Nghĩa của từ: class group

*
nhóm lớp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App