Nghĩa của từ: classification

* tk.
sự phân loại, sự phân lớp, sự phân hạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

classification /,klæsifi'keiʃn/
* danh từ
 - sự phân loại
Động từ BQT - Android App