Nghĩa của từ: classify

*
phân loại, phân lớp, phân hạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

classify /'klæsifai/
* ngoại động từ
 - phân loại
Động từ BQT - Android App