Nghĩa của từ: clockwise

*
theo chiều kim đồng hồ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

clockwise /'klɔkwaiz/
* tính từ & phó từ
 - theo chiều kim đồng hồ
Động từ BQT - Android App