Nghĩa của từ: closed

*
đóng, kín

Nghĩa trong từ điển StarDict:

closed book /'klouzd'buk/
* danh từ
 - điều biết rất ít, điều mù tịt
=nuclear physics is a closed_book to me+ vật lý nguyên tử là điều mù tịt đối với tôi
Động từ BQT - Android App