Nghĩa của từ: closed loop

* xib.
vòng đóng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

closed loop
- (Tech) vòng kín, vòng đóngĐộng từ BQT - Android App