Nghĩa của từ: closeness

*
tính chính xác, sự gần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

closeness /'klousnis/
* danh từ
 - sự gần gũi, sự thân mật
 - sự chật chội; sự bí hơi; sự ngột ngạt khó thở (không khí...)
 - tính dày chặt, tính khít, tính mau (vải...)
 - tính dè dặt, tính kín đáo
 - tính hà tiện, tính bủn xỉn, tính keo cú
 - tính chặt chẽ (lý luận)
Động từ BQT - Android App