Nghĩa của từ: closure

*
cái bao đóng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

closure /'klouʤə/
* danh từ
 - sự bế mạc (phiên họp)
 - sự kết thúc (cuộc thảo luận) bằng cách cho biểu quyết
 - sự đóng kín
* ngoại động từ
 - kết thúc (cuộc thảo luận) bằng cách cho biểu quyết
Động từ BQT - Android App