Nghĩa của từ: clothing

*
sự phủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

clothing /'klouðiɳ/
* danh từ
 - quần áo, y phục
=summer clothing+ quần áo mùa hè
Động từ BQT - Android App