Nghĩa của từ: coalition

*
sự liên minh, sự hợp tác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

coalition /,kouə'liʃn/
* danh từ
 - sự liên kết, sự liên hiệp, sự liên minh
=coalition government+ chính phủ liên hiệp
Động từ BQT - Android App