Nghĩa của từ: coalitional

*
liên minh, hợp tác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

coalitional
- liên minh, hợp tácĐộng từ BQT - Android App