Nghĩa của từ: coarse lattice

* đs.
dàn thô

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App