Nghĩa của từ: coated

*
được phủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

coated cathode
 - (Tech) âm cực phủ/bọcĐộng từ BQT - Android App