Nghĩa của từ: cocycle

*
đối chu trình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cocycle
- (Tech) đồng chu kỳĐộng từ BQT - Android App