Nghĩa của từ: code rule

* mt.
quy tắc mã hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error