Nghĩa của từ: codeclination

* trđ.
khoảng cách cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

codeclination
- (trắc địa) khoảng cách cực