Nghĩa của từ: coefficiant region

* gt.
miền các hệ số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App