Nghĩa của từ: coefficient field

* đs.
trường các hệ số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App