Nghĩa của từ: coefficient of determination

* tk.
hệ số xác định (bình phương của hệ số tương quan hỗn tạp)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App