Nghĩa của từ: coefficient of multiple correlation

* tk.
hệ số tương quan bội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App