Nghĩa của từ: coefficient of regression

* tk.
hệ số hồi quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App