Nghĩa của từ: coefficient of varation

* tk.
hệ số biến sai, hệ số biến động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App