Nghĩa của từ: cofibration

* top.
sự đối phân thớ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cofibration
- (tô pô) sự đối phân thớ