Nghĩa của từ: cogency

*
sự hiển nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cogency /'koudʤənsi/
* danh từ
 - sự vững chắc; sức thuyết phục (lập luận)
Động từ BQT - Android App