Nghĩa của từ: cognet

* tk.
hiển nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cognet
- (thống kê) hiển nhiênĐộng từ BQT - Android App